TIPUS DE DOCUMENT D’IDENTITAT  NIF:  Persones físiques

  NIE:  Estrangers residents

  CIF:  Persones jurídiques

  Altres: Estrangers no residents